Kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy giai đoạn 2020-2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 17/KH-PGD về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy giai đoạn 2020-2022, xem chi tiết tại: