Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Ngày 17/5/2021, Phòng Giáo dục Quận Cầu Giấy ban hành công văn số 143/PGD-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, xem chi tiết công văn tại