Category Archives: Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2018