Công khai về đảm bảo chất lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ nhân viên và cơ sở vật chất

Trường THCS Ngoại ngữ công khai các nội dung: 

  • Kế hoạch thực hiện 3 Công khai – 4 Kiểm tra 
  • Công khai về đảm bảo chất lượng giáo dục
  • Công khai về đội ngũ cán bộ nhân viên
  • Công khai về cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục