Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021.

Thực hiện Công văn số 2742/SGDĐT-CTTT ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021, Phòng GD Quận Cầu Giấy ban hành công văn số 237/PGD-VP yêu cầu các trường thực hiện các công việc, cụ thể như sau: