Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”

CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM VÀ 40 NĂM CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982” (10/12/1982-10/12/2022)

Để lan tỏa, thiết thực góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, những chủ trường, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)…

Thời gian: Từ ngày 29/08/2022 đến 16h00, ngày 02/12/2022 (thứ Sáu).

Đường dẫn thi: https://thongtintuyengiaogialai.vn/poll_vote.asp