Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020- 2021 của trường THCS Ngoại ngữ;

Ban Giám hiệu trường THCS Ngoại ngữ lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2021 – 2021 cụ thể tại file dưới đây: