Khung phẩm chất và năng lực học sinh Trường THCS Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố quyết định 968/QĐ-ĐHNN về việc ban hành Khung phẩm chất và năng lực học sinh Trường THCS Ngoại ngữ.