Thông báo về việc điều chỉnh khung thời gian kế hoạch năm học 2020-2021

Căn cứ công văn số 1638/T-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và công văn số 141/PGD-VP ngày 14/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy về việc điều chỉnh khung thời gian kế hoạch năm học 2020-2021;

Căn cứ diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta trong thời gian gần đây;

Trường THCS Ngoại ngữ thông báo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, học sinh nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5/2021.

2. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

3. Về việc kiểm tra định kỳ sẽ tiến hành trực tiếp tại trường khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh được phép trở lại trường theo quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian nghỉ hè, Nhà trường đề nghị các cán bộ, giáo viên và học sinh của trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm: