Category Archives: Thông báo

Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Kế hoạch năm học 2020- 2021 của trường THCS Ngoại ngữ;
Ban giam hiệu trường THCS Ngoại ngữ lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2021 – 2021 như sau:

Các bước trong quy trình sơ cấp cứu cơ bản mà bạn cần biết

Những kỹ năng cơ bản trong quy trình sơ cấp cứu rất có thể cứu sống được tính mạng con người khi cần thiết.  Những kỹ năng như hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị tim, sơ cứu người bị bỏng, cách di chuyển nạn nhân,… là các kỹ năng mà bất kỳ ai đặc biệt là những người lao động trong môi trường dễ xảy ra tai nạn đều phải biết và nắm vững.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020; đồng thời nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021.

hực hiện Công văn số 2742/SGDĐT-CTTT ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021, Phòng GD Quận Cầu Giấy ban hành công văn số 237/PGD-VP yêu cầu các trường thực hiện các công việc, cụ thể như sau: