Category Archives: Thông báo

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  1.Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT trong các phong trào thi đua yêu nước, qua đó kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương ĐHTT, NTVT trên các