Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 194/KHUBND ngày 19/9/2023 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023; Phòng Giáo dục Đào tạo Cầu Giấy hướng dẫn một số nội dung như sau

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyển truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho giáo viên, nhân viên học sinh, huy động sự tham gia của tập thể, các tổ chức, đoàn thể vào công tác bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân

– Tăng cường sự đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường toàn hội.

2. Yêu cầu

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức

Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực trên quy toàn trường đến từng cán bộ giáo viên, nhân viên từng học sinh tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Ánh: Poster tuyên truyền

CV 373-PGD