Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh THCS quận Cầu Giấy năm học 2023 – 2024

Căn cứ Kế hoạch 4157/KHSGDĐT ngày 08/11/2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Nội về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học Thành phố Nội năm học 2023-2024

Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Quận dành cho học sinh trung học sở (THCS) quận Cầu Giấy năm học 2023-2024 (sau đây gọi tắt Cuộc thi), cụ thể như sau

I. MỤC ĐÍCH

1.Thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, giáo dục STEM trong các trường trung học; góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các sở giáo dục trung học

2.Khuyến khích học sinh trung học tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn đời sống; tạo hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học; tăng cường trao đổi giáo dục giữa các địa phương hội nhập quốc tế

3.Chuẩn bị cho học sinh trung học tiếp cận nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp tiềm năng khởi nghiệp sau khi học xong các trường trung học góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

4.Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

II. TỔ CHỨC CUỘC THI 

1.Đối tượng dự thi 

Học sinh đang học lớp 8,9 cấp THCS kết quả học tập (hoặc học lực) rèn luyện (hoặc hạnh kiểm) năm học 2022 2023 đạt mức Khá trở lên

2.Nội dung thi 

Nội dung thi kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi quy định tại Phụ lục I, Thông số 32/2017/TTBGDĐT ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học sở trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông số 38/2012/TTBGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Dự án thể của 01 học sinh (gọi dự án nhân) hoặc của 02 học sinh trong cùng một phòng Giáo dục Đào tạo (gọi dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi

3.Yêu cầu đối với dự án dự thi 

Bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo; không sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác

Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục trong khoảng từ tháng 01 năm 2023 đến trước ngày khai mạc Cuộc thi 30 ngày

Các dự án tập thể không được phép đổi các thành viên khi đã bắt đầu thực hiện dự án

Những dự án nghiên cứu liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi

Dự án phải đảm bảo yêu cầu về trưng bày theo quy định của ban chỉ đạo Cuộc thi. Không trưng bày những vật không được phép trưng bày tại Cuộc thi (Phụ lục II, Thông số 38/2012/TTBGDĐT)

Dự án tham gia dự thi phải được sở giáo dục trung học nơi học sinh đang học phê duyệt, đánh giá được đơn vị dự thi tổ chức lựa chọn theo quy định

4.Giáo viên hướng dẫn nghiên cứu

Mỗi dự án dự thi 01 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu (đang công tác tại cơ sở giáo dục trung học học sinh dự thi). Giáo viên hướng dẫn nghiên cứu năng lực chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của dự án dự thi, một giáo viên được hướng dẫn nghiên cứu tối đa 02 dự án khoa học, kỹ thuật của học sinh trong cùng thời gian. Ngoài giáo viên hướng dẫn nghiên cứu, dự án dự thi thể có thêm người hướng dẫn khoa học các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, sở khoa học công nghệ

5.Thời gian 

Hoàn thành cuộc thi cấp trường trước ngày 23/11/2023

Cuộc thi cấp quận: dự kiến hoàn thành trước ngày 02/12/2023 

Cuộc thi cấp Thành phố: dự kiến hoàn thành trước ngày 28/12/2023

Cuộc thi cấp Quốc gia: dự kiến tháng 3/2024

III. ĐĂNG NỘP ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP QUẬN 

Các trường đăng nộp các sản phẩm dự thi về phòng Giáo dục Đào tạo chậm nhất 16h00 ngày 23/11/2023 theo các yêu cầu sau

1.Số lượng dự án đăng dự thi 

Mỗi trường THCS dự thi được đăng không quá 02 đề tài tham gia dự Cuộc thi cấp Quận

2.Hồ sơ đăng kí dự thi 

(1) Quyết định của Hiệu trưởng cử các dự án tham dự Cuộc thi kèm theo Bản đăng dự thi (theo mẫu phụ lục I đính kèm). Mỗi trường dự thi lập 01 bản đăng dự thi chữ đóng dấu của Hiệu trưởng nhà trường

(2) Báo cáo kết quả nghiên cứu của các dự án dự thi

– Tờ khai dành cho học sinh: khai đủ thông tin theo quy định, trong đó ghi ngày tiến hành các thí nghiệm/thu thập số liệu khớp với nhật nghiên cứu của học sinh; liệt đầy đủ các địa điểm tiến hành nghiên cứu ngoài nhà trường; ngày sau thời điểm hoàn thành nghiên cứu trước cuộc thi của đơn vị; kèm theo kế hoạch nghiên cứu (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2)

Phiếu phê duyệt dự án: dành cho từng học sinh dự thi, ngày xác nhận của Hiệu trưởng nơi học sinh học trước thời điểm bắt đầu nghiên cứu. Đơn vị dự thi xác nhận tính chính xác của các thông tin trong hồ đăng dự thi của các dự án tham gia Cuộc thi cấp quốc gia (ngày xác nhận trước thời điểm nộp hồ dự thi cấp thành phố)

Phiếu xác nhận của quan nghiên cứu (nếu ): Trường hợp dự án nội dung nghiên cứu được thực hiện tại quan nghiên cứu như sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải xác nhận của quan nghiên cứu đó. quan nghiên cứu lưu hồ , nhật nghiên cứu của học sinh. Thời gian xác nhận của quan nghiên cứu phải sau khi học sinh đã hoàn thành nội dung được thực hiện tại quan nghiên cứu

05 bản Báo cáo kết quả nghiên cứu không quá 15 trang (kể cả bìa, phụ lục, tài liệu tham khảo) khổ A4, đặt lề như sau: lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách dòng đơn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (không ghi thông tin của đơn vị dự thỉ thí sinh dự thi)

(3) Quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài

(4) Báo cáo kết quả cuộc thi cấp trường (bản giấy dấu đỏ file mềm).

* Lưu ý

– Những dự án không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không phù hợp, không chính xác, thiếu dấu, thiếu chữ trong các phiếu của hồ sẽ không được tham gia dự thi

Đơn vị đăng dự thi trách nhiệm kiểm tra, xác thực quá trình thực hiện dự án tại trường học, các quan nghiên cứu, thử nghiệm (nếu ) của học sinh; chịu trách nhiệm về sự ngay thẳng, trung thực trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học của dự án dự thi, tính chính xác của các thông tin trong đăng dự thi của các dự án tham gia Cuộc thi cấp quận thành phố

3.Nhập thông tin vào link: https://forms.gle/n7inE77EQDjYBMLv6

4. Phòng Giáo dục Đào tạo sẽ chấm lựa chọn 02 sản phẩm đạt giải cao nhất dự thi cấp Thành phố

IV. ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN DỰ THI 

Tiêu chí đánh giá dự án dự thi theo quy định tại Thông tư số 38/2012/TT- BGDĐT ngày 02/11/2012 Thông 32/2017/TTBGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong quá trình chấm thi, các tiêu chí nói trên được cụ thể hóa thành các chỉ báo để đánh giá dựa trên quá trình nghiên cứu của học sinh chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học về quá trình nghiên cứu dược thể hiện trong hồ đăng dự thi sổ tay nghiên cứu khoa học của học sinh

1. Thẩm định dự án dự thi 

Hội đồng thẩm định dự án dự thi thẩm định quá trình nghiên cứu của học sinh thông qua hồ dự thi bảo đảm theo yêu cầu quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều 13 Thông 38/2012/TTBGDĐT Thông 32/2017/TTBGDĐT. Trường hợp hồ dự án dự thi không đáp ứng yêu cầu hoặc vi phạm quy chế thi sẽ không được dự thi được xử theo quy định

2. Quy trình chấm thi 

– Chấm thi theo từng lĩnh vực: Mỗi dự án được đánh giá qua 02 phần thi độc lập theo quy định tại Thông 38/2012/TTBGDĐT Thông 32/2017/TT- BGDDT

+ Đánh giá thông qua hồ dự án dự thi

+ Phỏng vấn thí sinh trực tiếp

3. Tiêu chí đánh giá 

a) Dự án khoa học 

– Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm

Kế hoạch nghiên cứu phương pháp nghiên cứu: 15 điểm

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu (thu thập, phân tích giải thích dữ liệu): 20 điểm

Tính sáng tạo: 20 điểm

Trình bày powerpoint: 10 điểm 

Phỏng vấn: 25 điểm

b) Dự án kỹ thuật 

Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm

Kế hoạch phương pháp nghiên cứu: 15 điểm

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu (xây dựng kiểm tra): 20 điểm

Tính sáng tạo: 20 điểm

Trình bày powerpoint: 10 điểm 

Phỏng vấn: 25 điểm.

Công văn tham khảo: 30-KH tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật