Phát động cuộc thi “ Book review- Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng” lần thứ III năm 2023