Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vào hồi 8h30 ngày 18/8/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện khẩn số 0/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung chi tiết như sau: