Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè

     Thực hiện Công văn số 722/UBND-YT ngày 11/7/2022 của UBND quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè; Công văn số 2030 /SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 13/7/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID- 19 liều nhắc lại (mũi 3) cho học sinh từ 12-17 tuổi.

  1. Tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 (Văn bản đính kèm)
  2. Phòng, chống sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè (Văn bản đính kèm)