Category Archives: Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2018

An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Thực hiện Công văn số 6552/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023; Công văn số 48/SGDĐT-CTTT-KHCN